Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η Talos Attikis προσδιορίζονται από:

την ισχύουσα νομοθεσία
την συνθήκη CMR τους γενικους όρους της ΙΑΤΑ
την σύμβαση του Μόντρεαλ
και την διεθνής συνθήκη COTIF/CIM
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταφορτώσετε τα παρακάτω κείμενα:

espasmallen.jpg