Νομοθετικό πλαίσιο

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η Talos Attikis προσδιορίζονται από:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την συνθήκη CMR τους γενικους όρους της ΙΑΤΑ
  • την σύμβαση του Μόντρεαλ
  • και την διεθνής συνθήκη COTIF/CIM

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μεταφορτώσετε τα παρακάτω κείμενα:

 
 

DY8dISO 22005ISO9001 and UKAS